Found 18,584 definitions starting with H:

hypocoristicallyhypocortisolismhypocotylhypocrateriform
hypocraterimorphoushypocreahypocreaceaehypocreales
hypocretinhypocrisieshypocrismhypocrisy
hypocritehypocritelyhypocritichypocritical
hypocriticallyhypocrystallinehypocycloidhypodactylum
hypodensityhypodermhypodermahypodermal
hypodermatichypodermatidaehypodermichypodermic needle
hypodermic syringehypodermishypodermoclysishypodermyiasis
hypodiastolehypodicrotichypodicrotoushypodigm
hypodontiahypodorian modehypoellipsehypoelliptic
hypoelliptic operat…hypoendemichypoesthesiahypoeutectoid
hypofibrinolysishypofibrinolytichypofluoritehypofluorous
hypofluorous acidhypofractionatedhypofrontalityhypofunction
hypofusionhypogaeichypogammaglobulinem…hypogastric
hypogastric arteryhypogastric nervehypogastric plexushypogastric vein
hypogastriumhypogeahypogealhypogean
hypogeehypogenehypogenichypogeous
hypogeumhypogeusiahypoglossalhypoglossal canal
hypoglossal nervehypoglossal nerve d…hypoglossal nucleushypoglycaemia
hypoglycaemichypoglycaemic agenthypoglycemiahypoglycemic
hypoglycemic agenthypoglycemic agentshypoglycinshypognathous
hypognatoushypogonadalhypogonadismhypogonadotropic
hypographhypogravityhypogynhypogynous
hypohalitehypohaloushypohalous acidhypohamiltonian
hypohidrosishypohyalhypohydrationhypoinsulinaemia
hypoinsulinemiahypointensityhypoioditehypoiodous
hypoiodous acidhypoionian modehypokalemiahypokalemic
hypokalemic periodi…hypokinesiahypokinesishypokinetic
hypolimnionhypolipemiahypolipemichypolipidemia
hypolipidemichypolipoproteinemiahypolipoproteinemiashypolydian mode